HomeAlgemene verkoopsvoorwaarden

Duiventorenstraat 2
2910 Essen
Ondernemingsnummer: 0536.533.328
toon@tooniko.be

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van TOONIKO BV.
1.2 Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene en/of bijzondere voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het aangaan van een samenwerking met TOONIKO BV en verzaakt hierbij uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
1.3 De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van TOONIKO BV
1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen. Afwijkingen gelden enkel voor de specifieke opdracht en kunnen niet ingeroepen worden in het kader van een andere opdracht.
1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
1.6 Iedere aan- en verkoop wordt gedaan onder onze algemene voorwaarden verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag of terug te vinden op onze website www.tooniko.be. Deze worden geacht gekend en aanvaard te zijn bij het sluiten van de (ver)koop.

Artikel 2. Voorwerp
2.1 TOONIKO BV is een groothandel gespecialiseerd in dakmaterialen en isolatie. Waarbij alle service onder één dak wordt geleverd.
2.2 TOONIKO BV verschaft haar diensten in B2B-context.
2.3 De concreet uit te voeren bestelling zal nader omschreven worden in de offerte. De opdracht van TOONIKO BV is in elk geval een middelenverbintenis.

Artikel 3. Offertes
3.1 De offertes van TOONIKO BV zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig.
3.2 Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, zijn offertes vrijblijvend.
3.3 De aanvang en duur van de overeenkomst wordt omschreven in de offerte.
3.4 Opdrachten zijn pas definitief nadat ze uitdrukkelijk door TOONIKO BV zijn aanvaard.
3.5 De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van de vermoedelijke diensten. Het gaat in de offertes om een eerste inschatting naar best vermogen.
3.6 Aanpassingen van de offerte zullen steeds door alle partijen uitdrukkelijk bevestigd moeten worden. Aanpassingen van de offerte en de opdracht kunnen een invloed hebben op de vooropgestelde prijs

Artikel 4. Bestellingen.
4.1 Bestellingen dienen te gebeuren per telefoon of per e-mail. Na de bestelling zal de klant een bestelbevestiging ontvangen.
4.2 Wanneer bestellingen per telefoon of e-mail worden doorgeven zal er niet gewerkt worden met een offerte.
4.3 Als de klant binnen een termijn van 24 uur geen reactie geeft op een orderbevestiging, dan wordt deze orderbevestiging als definitief geldig aanzien. De klant kan na deze termijn geen opmerkingen meer formuleren over de bestelling.
4.4 Wanneer de klant kraanwerk wenst te bestellen, dient deze bestelling minstens een week op voorhand geplaatst te worden. Deze bestelling is pas definitief vanaf het ogenblik dat TOONIKO BV heeft bevestigd.
4.5 De klant die de bestellingen komt afhalen is zelf verantwoordelijk voor de overlading en de lading zekerheid.
4.6 Goederen die niet in stock zijn dienen binnen de maand worden afgenomen. Indien dit niet het geval is zal TOONIKO stockage kosten van 0,50 EUR per palletplaats per dag aanrekenen.
4.7 Orders op afroep zijn slechts geldig voor een periode van 8 weken.
4.8 Voor orders op afroep is de leverdatum de uiteindelijke prijs bij levering. Indien er een prijsverschil zit tussen de datum van bestelling en levering zal deze worden doorgevoerd naar de klant.

Artikel 5. Prijsopgave
5.1 De prijzen van TOONIKO BV zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.
5.2 De prijsopgave uit de offerte kan wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de opdracht.
5.3 De offerteprijs is een indicatie, zonder rekening te houden met eventuele evoluties op de markt. De offerteprijs kan wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van TOONIKO BV. TOONIKO BV heeft te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van eigen leveranciers m.b.t. goederen die TOONIKO BV aan de klant moeten leveren; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen/diensten in de offerte of de orderbevestiging; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover TOONIKO BV redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt.
5.4 Tussen het moment van ondertekening van de offerte of overeenkomst door partijen en datum van levering van de diensten kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs herzien worden op basis van volgende prijsindexeringsformule:
P= p {a+b (S/s) + c(I/i)}
P= De nieuwe prijs
p= De oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
a= Het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a=0,20)
b= Het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
S= De nieuwe loonindex
s= De oorspronkelijke loonindex
c= Het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
l= De nieuwe materiaalindex
i= De oorspronkelijke materiaalindex.
a+b+c= 1
Leveringskosten zijn ten laste van de klant.

Artikel 6. Facturatie
6.1 TOONIKO BV heeft het recht om, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de klant.
6.2 Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de klant. Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving op bankrekening van TOONIKO BV, zijnde BE66 7310 3235 6343 of BE49 0689 0284 1671
6.3 De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.4 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning, een verwijlinterest op van 12% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend.
6.5 In hetzelfde geval is eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost verschuldigd, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechts-kosten die aan TOONIKO BV toekomen.
6.6 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.
6.7 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.

Artikel 7. Annulatie of vroegtijdige stopzetting
7.1 Wanneer de klant een bevestigde bestelling herroept of annuleert, dient deze alsnog 30% van de volledige overeengekomen vergoeding te betalen aan TOONIKO BV, evenals alle bijkomende kosten die tot op dat moment werden gemaakt door TOONIKO BV.
7.2 Een annulatie van een bestelling is pas geldig mits schriftelijke aanvaarding door TOONIKO BV. Bovendien moet de annulatie per aangetekend schrijven worden verstuurd.
7.3 Bij het vroegtijdig stopzetten van de opdracht door de klant, na goedkeuring van de offerte, zal TOONIKO BV een schadevergoeding kunnen vorderen van 40% van het totaal overeengekomen bedrag, bovenop de reeds gepresteerde werkzaamheden.
7.4 TOONIKO BV behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de effectieve schade die zij zou lijden door annulatie of vroegtijdige beëindiging van de opdracht

Artikel 8. Controle door de klant en waarborgen
8.1 De klant dient bij ontvangst van de goederen deze onmiddellijk te controleren of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met het hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken of niet-conformiteit met betrekking tot de levering moet op straffe van verval binnen de 24 uur na levering per aangetekend schrijven door de koper aan TOONIKO BV gemeld worden. Na deze termijn van 24 uur kunnen geen meldingen meer gemaakt worden.
8.2 Ondertekening van de afleveringsnota of het gebruik van de goederen staat gelijk aan aanvaarding. Zichtbare gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien de goederen niet verwerkt zijn.
8.3 In B2B-verhouding stelt de professionele koper TOONIKO BV op straffe van verval per aangetekend schrijven in kennis van eventuele verborgen gebreken binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 9. Retourbeleid
9.1 De klant is in kennis gesteld van het retourbeleid van TOONIKO BV en gaat hiermee akkoord.
9.2 Verkochte goederen kunnen enkel binnen de 5 dagen na aankoop worden teruggenomen. De terugname kan enkel mits het product nog in de originele verpakking zit, en mits het originele kassaticket kan worden voorgelegd. Er wordt 80 % van de aankkoopprijs gecrediteerd.
9.3 Verkochte goederen kunnen nooit worden teruggenomen onder de volgende voorwaarden:
– indien het artikel uit het assortiment is;
– indien er geen stockartikel voorhanden is
– indien het artikel uit de verpakking werd gehaald;
– indien het artikel beschadigd werd;
– vanaf 5 dagen na de aankoop.

Artikel 10. Termijnen
10.1 De door TOONIKO BV vooropgestelde uitvoerings-termijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. TOONIKO BV kan nooit aansprakelijk worden gehouden door de klant in geval van laattijdige uitvoering.
10.2 De laattijdige uitvoering kan nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Levering en leveringstermijnen
11.1 TOONIKO BV is niet gebonden door leverings- of uitvoeringstermijnen van derden. Leveringstermijnen zijn enkel indicatief.
11.2 Indien TOONIKO BV instaat voor het transport van de goederen, kiest TOONIKO BV de wijze van transport. De koper zorgt ervoor dat TOONIKO BV de goederen op een normale manier kan leveren op de overeengekomen plaats en tijdstip. Indien dit niet het geval is moet de koper alle schade met inbegrip van wachturen aan TOONIKO BV vergoeden. TOONIKO BV is zelf ook niet gebonden door leverings- of uitvoeringstermijnen. Voor eventuele vertragingen zal de klant in geen geval recht hebben op enige schadevergoeding. In de overeengekomen termijn wordt geen rekening gehouden met het jaarlijks verlof in de werkplaatsen of kantoren.
11.3 Stapelhout (paletten…) meegegeven door TOONIKO BV voor transport of levering wordt apart op de factuur vermeld. Bij teruggave in goede staat wordt deze kost gecrediteerd.
11.4 Bij elke levering wordt een forfait van 12,50 EUR km-heffing aangerekend.
11.5 Voor leveringen die onder het franco leverbedrag van 1.250 EUR liggen wordt een kost aangerekend van 75,00 EUR.

Artikel 12. GDPR en privacy
12.1 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere partij, mag deze slechts gebruik voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
TOONIKO BV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
12.2 Persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden als dit voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst. Als de persoonsgegevens verwerkt worden voor andere doeleinden, zal hiervoor voorafgaandelijk de toestemming gevraagd worden aan de betrokkenen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 TOONIKO BV blijft, in afwijking van artikel 1583 Oud BW, eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken die zij aan de klant verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud doet echter geen afbreuk aan de risico-overdracht.
13.2 Alle verzendingen gebeuren volledig op risico van de klant.
13.3 Levering geschiedt op risico van de koper. Zodra de goederen het magazijn van TOONIKO BV verlaten, gaat het risico over op de koper.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van TOONIKO BV en die haar dwingt haar diensten tijdelijk of definitief stop te zetten.
Voorbeelden hiervan, niet-limitatief, zijn brand, ontploffingen, stroompannes, aardbevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, cyberaanvallen, de stopzetting van werkzaamheden van derden waarvan TOONIKO BV afhankelijk is of eender welke omstandigheden waardoor TOONIKO BV geen beroep meer kan doen op de diensten van derden waarvan zij afhankelijk is, …
14.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor TOONIKO BV niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat TOONIKO BV alsnog in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat TOONIKO BV hierdoor in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat TOONIKO BV tot enige schadevergoeding gehouden kan worden.
14.3 Indien TOONIKO BV gedurende meer dan één maand de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan worden gekomen zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.
14.4 De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.
14.5 Alle reeds door TOONIKO BV geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de overeenkomst wegens overmacht zullen opeisbaar zijn door TOONIKO BV.

Artikel 15. Einde overeenkomst
15.1 Naast beëindiging van rechtswege door voltooiing van de samenwerking, kan de overeenkomst te allen tijde beëindigd worden in onderling overleg tussen partijen.
15.2 Elke partij kan de overeenkomst beëindigen mits inachtname van een opzeggingstermijn van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
15.3 Elke partij kan tevens de overeenkomst zonder opzeggingstermijn of -vergoeding beëindigen wanneer uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen elke verdere professionele samen-werking tussen Partijen definitief onmogelijk maken.
15.4 Wanneer van TOONIKO BV niet kan verlangd worden dat ze haar opdracht verderzet, omwille van omstandigheden onafhankelijk van haar wil, heeft TOONIKO BV het recht de opdracht te beëindigen, zonder dat ze tot enige schadevergoeding is gehouden of een opzeggingstermijn dient te respecteren.
TOONIKO BV zal bij de beëindiging van de overeenkomst wel nog recht hebben op vergoeding voor de tot op dat moment verrichte diensten en de gemaakte kosten. TOONIKO BV zal de tot op dat moment bereikte resultaten aan de klant ter beschikking stellen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 In het geval er sprake is van schade, kan deze schade geen aanleiding geven tot een opschorting van de betaling of niet-betaling van de facturen van TOONIKO BV door de klant. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.
16.2 TOONIKO BV is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar eigen handelen of dat van haar aangestelden dat resulteert uit een zware fout of miskenning van een essentiële verplichting van de overeenkomst. TOONIKO BV kan in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade of voor lichte fouten begaan door haarzelf of haar aangestelden.
16.3 Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de klant, valt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
16.4 Schade als gevolg van een handeling van TOONIKO BV op verzoek of met goedkeuring van de klant valt steeds volledig onder de aansprakelijkheid van de klant.
16.5 De schade waarvoor TOONIKO BV aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de facturen.
16.6 TOONIKO BV heeft de nodige verzekeringen afgesloten ten einde haar aansprakelijkheid correct af te dekken.
16.7 Technische en andere adviezen, schriftelijk of mondeling worden door TOONIKO BV geheel vrijblijvend en naar best weten verstrekt. Deze adviezen zijn te beschouwen als richtlijnen en kunnen niet als bindend worden aanzien. TOONIKO BV staat in voor de loutere verkoop van materialen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 17. Betwistingen
17.1 De klant moeten zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten, goederen en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan TOONIKO BV binnen respectievelijk 8 dagen na de factuurdatum.
17.2 De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat TOONIKO BV de nodige stappen kan ondernemen om klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.
17.3 Bij gebrek aan klachten wordt de klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden. Klachten schorsen de betalingsverplichting van de klant niet.
17.4 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar TOONIKO BV haar maatschappelijke zetel heeft.
17.5 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

*** Versie mei 2023

tooniko-logo-nieuw-wit
FILIAAL AARTSELAAR

Boomsesteenweg 74
2630 Aartselaar (België)
+32 3 440 34 04
Ma tot Vrij: 7u – 18u (geen pauze)
Zaterdag: 8u – 12u
Zondag: gesloten

FILIAAL MEERHOUT

Ambachtsstraat 9 A
2450 Meerhout (België)
+32 1 439 44 39
Ma tot Vrij: 7u – 18u (geen pauze)
Zaterdag & Zondag: gesloten

FILIAAL ESSEN

Duiventorenstraat 2
2910 Essen (België)
Enkel open voor afhaling van bestelde goederen.

Powered by Odoo